Vítejte
Zavolejte nám +420 771 265 165
Sledujte nás
Nahoru

Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

  /  Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Obchodní podmínky

Sídla firem a korespondenční adresa:
EST – OUEST CONSEILS PRAHA, s.r.o.
se sídlem: Biskupská 1140/6, 110 00  Praha 1
zapsané u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou 24670 C.
IČ: 49623133
DIČ: CZ49623133
kontaktní údaje: email: invap@invap.cz

telefon: 605 264 518

KORESPONDENČNÍ ADRESA: EST – OUEST CONSEILS PRAHA, s.r.o.
se sídlem: Biskupská 1140/6, 110 00  Praha 1


Vzdělávací kurzy, semináře a ostatní kurzy uskutečňuje společnost 
EST – OUEST CONSEILS PRAHA, s.r.o.

Obchodní podmínky

Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím!!!

Platba kurzů, seminářů probíhá:

 • Zaplacením přes platební bránu Go Pay.

Splatnost kurzovného:

 • Standardní splatnost kurzovného je okamžité zaplacení přes platební bránu Go Pay, eventuálně je možná platba v hotovosti na adrese Truhlářská 20, 110 00 Praha 1.
 • Veškeré přihlášky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.
 • Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a současně, že s nimi souhlasí.

Přihláška vyplněná přes webové stránky www.invap.cz je považována za závaznou a vztahují se na ni storno podmínky v tomto znění.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany účastníka kurzu

Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna (e-mailem, poštou), přičemž pro vrácení storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna!

Při storno účasti na kurzu do 8. dne před zahájením kurzu, bude účastníkovi vrácena uhrazená zálohová částka ve 100% výši.
Při storno účasti v posledním týdnu tj. 0 dní – 7 dní před zahájením kurzu možnost uplatnění storno poplatku zaniká v plné výši ve prospěch pořadatele. Výjimkou je doručení potvrzení o neúčasti na kurzu z vážných důvodů (úmrtí v rodině, závažného onemocnění).

Storno přihlášky ze strany účastníka v případě již uhrazené plné výše za kurz (vystavená faktura z naší strany a uhrazena ze strany účastníka či zaměstnavatele) bude stržen administrativní poplatek ve výši 15% z celkové fakturované výše.

Stornování závazné přihlášky je nutné zaslat:

1) e-mail:  info@eoc.cz
2) poštou: INVAP Biskupská 6, 110 00 Praha 1

Storno poplatek vám bude doručen nejpozději do 14 dnů od doručení písemného či elektronického storna z kurzu a jeho následném potvrzení.

Storno poplatek za zrušení kurzu ze strany pořadatele kurzu

Při zrušení kurzu ze strany pořadatele, vám vrátí pořadatel 100% uhrazené zálohy, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu nebo nabídne stejný (jiný) kurz v novém termínu.

Storno poplatek v případě odstoupení ze strany účastníka během kurzu

V případě odstoupení účastníka kurzu v průběhu konání kurzu a neuhrazené plné výše kurzovného, je povinen účastník doplatit kurzovné do plné výše, a to na základě vystavené faktury.

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společností EST – OUEST CONSEILS PRAHA, s.r.o. dle GDPR

Tyto podmínky nabývají účinnosti k 1.1.2020.

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky EST – OUEST CONSEILS PRAHA, s.r.o., dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) vydaných společností EST – OUEST CONSEILS PRAHA, s.r.o., se sídlem: Biskupská 1140/6, 110 00  Praha 1, zapsané u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou 24670 C. IČ: 49623133
DIČ: CZ49623133 („Správce“).

Tyto Zásady jsou účinné od 1.1.2020 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  („Nařízení“ nebo „GDPR“).

 

Kategorie osobních údajů

1.1.         Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

(a)      Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor).

(b)    (EOC Praha, s.r.o.) zpracovává následující kategorie osobních údajů, které potřebuje v souvislosti s dokončením objednávky: jméno a příjmení, titul, doručovací adresa (korespondenční adresa), e-mailová adresa, telefonní číslo a datum narození.

(c)      Při návštěvě našich webových stránek dochází rovněž ke sběru dalších informací, které jsou zjišťovány pro statistické účely. Na základě těchto informací není možné, aniž by došlo ke spojení s dalšími informacemi, zjistit totožnost konkrétního uživatele.

2. Údaje o zakoupené službě, využívání služeb a platební morálce

 • druh a specifikace objednané služby
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena
 • informace o platební morálce

3. Údaje z komunikace mezi (EOC Praha, s.r.o.) a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi vzdělávacím zařízením INVAP patřící společnosti EOC Praha, s.r.o. a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem, popřípadě písemnou komunikací v rámci SMS.

4. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu vzdělávacího zařízení INVAP patřící společnosti EOC Praha, s.r.o. nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů vzdělávacího zařízení (EOC Praha, s.r.o.)

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností vzdělávacího zařízení a ochranu oprávněných zájmů vzdělávacího zařízení je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti EST – OUEST CONSEILS PRAHA, s.r.o. (oprávněný zájem)
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

V případě jednání mezi společností vzdělávacím zařízením INVAP patřící společnosti EOC Praha, s.r.o. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je vzdělávací zařízení INVAP patřící společnosti EOC Praha, s.r.o.  oprávněno zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 12 měsíců od posledního jednání.

Faktury vystavené společností EST – OUEST CONSEILS PRAHA, s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy se zákazníky.

5. Kategorie příjemců osobních údajů

Vzdělávací zařízení INVAP patřící společnosti EOC Praha, s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům, úřadům stanoveným platnou legislativou a subdodavatelům.

6. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost EST – OUEST CONSEILS PRAHA, s.r.o.. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně.

7. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od vzdělávacího INVAP patřící společnosti EOC Praha, s.r.o. potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování.
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit osobně nebo písemně s dostatečně průkazným ověřením identity subjektu údajů na adrese sídla EST – OUEST CONSEILS PRAHA, s.r.o.

Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit osobně v sídle vzdělávacího zařízení, s.r.o. za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

V případě opakované žádosti bude vzdělávací zařízení oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

8. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude vzdělávací zařízení zpracovávat. Zákazník vzdělávacího zařízení má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Oprava bude  provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit osobně nebo písemně s dostatečně průkazným ověřením identity subjektu údajů na adrese sídla společnosti vzdělávacího zařízení EST – OUEST CONSEILS PRAHA, s.r.o. za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

9. Právo na výmaz

Dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud vzdělávací zařízení INVAP patřící společnosti EOC Praha, s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit osobně nebo písemně s dostatečně průkazným ověřením identity subjektu údajů na adrese sídla společnosti EST – OUEST CONSEILS PRAHA, s.r.o.

10. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to osobně nebo písemně s dostatečně průkazným ověřením identity subjektu údajů na adrese sídla společnosti EST – OUEST CONSEILS PRAHA, s.r.o.

– Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 nařízení bude mít subjekt údajů, pokud to požaduje, právo na oznámení ze strany vzdělávacího zařízení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné zaslat písemně nebo písemně s dostatečně průkazným ověřením identity subjektu údajů na adrese sídla společnosti EST – OUEST CONSEILS PRAHA, s.r.o.

11. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti vzdělávacího zařízení.

V případě, že vzdělávací zařízení neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, vzdělávací zařízení zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti EST – OUEST CONSEILS PRAHA, s.r.o.

12. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 1.1.2020 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď osobně, písemně s dostatečně průkazným ověřením identity subjektu údajů na adrese sídla společnosti EST – OUEST CONSEILS PRAHA, s.r.o.

13.  Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Fyzická osoba (nakupující) má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), v případě, že má podezření na nesprávné či nezákonné zpracovávání svých osobních údajů.

14. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

15. Závěrečná ustanovení

– Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

– S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

– Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Registrace uživatele

Reset password